Menu

  

    

 
 Диссертациялык кеңештер

ИИМдин аталышы

Илимдин доктору жана кандидаты даражасын ыйгаруу боюнча диссертациялык кеңеш

Адистиктердин шифрлери

Кеңештин төрагасы, катчысы

  Теориялык жана прикладдык математика институту

Д.01.15.513

ТПМУ жана Ж.Баласагына ат. КУУ тарабынан бекитилген

Пр.№17 22.03.2013-жылдан

Укугунун мөөнөтү 22.03.2015-ж.

Бекитилүү алдында турат

01.01.02-дифференциалдык теңдемелер, 01.01.04- геоиметрия жана топология, 08.00.13-экономиканын математикалык жана инструменталдык методдору

 
 

Автоматика жана маалыматтык технологиялар институту

Д.05.16.532

АМТУ жана Б.Ельцин ат. КОСУ тарабынан бекитилген

пр.№27 07.05.2014-жылдан

 Укугунун мөөнөтү - 07.05.2017-ж.

 05.13.01— системдик анализ, маалыматты иштеп чыгуу жана башкаруу (техникалык илимдер);

05.13.05 – эсептөө техникасынын жана жана башкаруу системасынын элементтери менен түзүлүшү (техникалык илимдер);

05.13.18 – математикалык моделдештирүү, эсептик методдор жана комплекстүү программа (физика - математикалык жана техникалык илимдер).

Төр., -  т.и.д., проф. Исмаилов Бактыбек Исмаилович, т.39-20-36 (с).

Төр. орун басары.- т.и.д., доцент Лыченко Н.М.

Окум.катчы., - ф.м.и.к. Керимкулова Гулсаат Кубатбековна, тел.64 19 57.

  Физика-техникалык маселелер институту

Бекитилүү алдында турат

 (01.04.02 - теориялык физика;

01.04.05-оптика; 01.04.07- конденсияланган абалдын физикасы; 01.04.14 жылуулук физикасы жана теориялык жылуулук техникасы)

 
  Геология институту

Бекитилүү алдында турат

25.00.01 – жалпы жана регионалдык геология;  25.00.11 – геология, катуу пайдалуу кендерди издөө жана чалгындоо; минерагения; 25.00.36 – геоэкология (геолого-минералогиялык жана техникалык илимдер); 25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология (географиялык илимдер)

Төр., - Сакиев К.С.

Төр.орун басары - Абдрахматов К.Е.

Окум.катчы - Тиленова Д.К.

  Геомеханика жана кен өндүрүү институту

Д.25.14.491

ГКӨИ жана ЖАГУ тарабынан бекитилген

пр.№32 08.05.2014-жылдан

Укугунун мөөнөтү - 08.05.2016-ж.

25.00.20 - геомеханика, жардыруу жолу менен кенди ачуу, рудалык аэрогазодинамика жана тоолуу теплофизика (техникалык жана физико-математикалык илимдер);

25.00.22 - геотехнология (жер алдындагы, ачык жана курулуштук), (техниккалык илимдер).

 
  Суу маселелери жана гидроэнергетика институту

Д.25.14.494

СМГИ, РТ ИАнын экологиясы жана ТНУ тарабынан бекитилген

Укугунун мөөнөтү - 26.09.2016-ж.

25.00.07- кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары, гидрохимия; 25.00.08 – инженердик геология, 25.00.27 – кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары  жана гидрохимия.  
  Машина таануу институту

Д.05.16.523

 МТИ жана И.Раззаков ат. КМТУ тарабынан бекитилген

Укугунун мөөнөтү - 03.01.2018-жылга чейин

 05.02.18 - механизмдердин жана машиналардын теориясы,  

 05.05.06. - тоо машиналары, 05.05.03. -  

 дөңгөлөктүү жана гусеницалык машиналар, 05.22.10. - автомобилдик транспорттун эксплуатациясы, 05.02.08 – машина куруунун технологиясы

Төр. - Алмаматов Мыйманбай Закирович,

Төр.орун басары - Султаналиев Бактыбек Сабырбекович,

Окум.катчы, т.и.к. Квитко Светлана Ильинична, т.54 11 19 р

  Химия жана химиялык технология институту

 Бекитилүү алдында турат

02.00.01 - органикалык эмес химия жана 02.00.03. - органикалык химия (химия илимдери)  
  Биология жана топурак институту

Д.03.14.394

БТИ жана Ж.Баласагын ат. КНУ тарабынан бекитилген

Пр.№40 11.06.2014-жылдан

 Укугунун мөөнөтү - 11.06.2016-ж.

 03.02.01 - ботаника, 03.02.04 - зоология,

 03.02.08 - экология.

 
 

Биотехнология институту

Д.03.16.524

БИ жана М.Миррахимов ат. КжТУБнын МБМ ИИМи тарабынан бекитилилген

Укугунун мөөнөтү - 04.01.2018-жылга чейин

Окумуштуулук даражаларын ыйгаруу боюнча адистештирилген кеңеш  (03.00.04; 03.00.13)

Төр., - корр-мүч., Жунушов Асанкадыр Темирбекович, т. 64-19-55, 39-20-14(с), 54-15- 93(д).

Окум.катчы., - б.и.к., Корчубекова Тотукан Адылбековна, т. 39-18-43 (с), 59-46-25 (д).

  Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту

Бекитилүү алдында турат

09.00.01 – Таанып-билүүнүн (познание) онтологиясы жана теориясы, 09.00.11 – Соц.философия, 09.00.01 - Философиянын тарыхы, 24.00.01 – Культурология. Загурский Алексей Васильевич тел. 545406
 

Ч. Айтматов ат. Тил жана адабият институту

Д.10.16.525

Ч.Айтматов ат. ТАИ жана Ж.Баласагына КНУ тарабынан бекитилген

Пр.№05 04.01.2016-жылдан

 Укугунун мөөнөтү - 04.01.2019-жылга чейин

10.01.01 – Кыргыз адабияты; 10.01.09  - фольклористика (манас таануу); 10.01.03 – чет элдик адабият; 10.01.10 – журналистика.

10.01.02 – Орус адабияты.

Төр., - ак. Акматалиев А.А.

Окум.катчы, - ф.и.к. - Ыйсаева Нурзина Токторбековна тел. 64 26 67

   Дж.Алышбаев ат. экономика институту

Д.08.15.520

Дж.Алышбаев ат.ЭИ, КР ПМБА жана БКЭА тарабынан бекитилген

Укугунун мөөнөтү - 16.11.2017-жылга чейин

08.00.01 – экономикалык теория;

08.00.05 – экономика жана элдик чарбаны башкаруу;

 08.00.07 – эмгектин экономикасы.

Төр., – Дыйканбаева Токтобюбю Саякбаевна,  төр.орун басары –Турсунова Салтанат Аскаровна,       окум.катчы – Савина Светлана Евгеньевна                           телефон  (0312) 64-62-99             факс  (0312) 64-62-99                     е-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.