Menu

  

    

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасы (КР УИА БИК) - ѳлкѳнүн ири жана алдыӊкы китепканасы, табигый илимдер боюнча республиканын маалымат борбору. Анын тарыхы биздин ѳлкѳбүздүн илиминин ѳнүгүү тарыхы менен тыгыз байланыштуу. КР УИА БИКтин илимдин бардык тармактары боюнча  бай фонду бар жана китепкананын негизги ишмердүүлүгү БИКтин фонддору менен дүйнѳнүн электрондук ресурстары боюнча бардык окурмандарга илимий маалыматтарды сунуш кылуу. БИКтин фондунда 1750 жылдан тартып бүгүнкү күнгѳ чейинки бѳтѳнчѳ баалуу жана сейрек кездешүүчү китептер бар. Илимди ѳнүктүрүүгѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү үчүн  КР УИА БИКте кѳп тармактуу китепкана-библиографиялык иш менен алектенген 8 бѳлүм жана 8 филиал бар жана  республикада жападан жалгыз архив документтери менен китептерди калыбына келтирүү үчүн республикалык илимий-изилдѳѳ лаборатория иштеп жатат.  КР УИА БИКтин электрондук фонду сslnaskr.jet.kg  сайтына жайгашкан, анда толук текстүү китептер, илимий диссертацияларга авторефераттар менен КР УИА илимий журналдары бар. Бардык окумуштууларга, илим изилдѳѳчүлѳргѳ жана башка окурмандардын категорияларына  КР УИА БИКтин эшиги дайыма ачык.

 

КР УИА Борбордук илимий китепканасынын сайты шилтемеде>>>