Menu

  

    

 

logotip2017-жылы төмөндөгүдөй макалалар жарык көргөн:

Б.С.Джаманкулов«Промышленная политика суверенного Кыргызстана» (“Эгемендүү Кыргызстандын өндүрүштүк саясаты”); А.А. Орозонова «Воспроизводство основного капитала в современных условиях (на примере Кыргызской Республики)» (Заманбап шарттардагы негизги капитал өндүрүшү (Кыргыз Республикасынын мисалында));

М.У. Борбугулов «Последствия одновременного участия Кыргызстана в ВТО и ЕАЭС» (Кыргызстандын бир учурда ВТОго жана ЕАЭБге катышуусунун кесепеттери); А.О. Орозбаева «Экономика и государственная научно-техническая политика» (Экономика жана мамлекеттик илимий-техникалык саясат) деген аталыштардагы 4 монография.

 “Макроэкономика  боюнча практикум, 1-бөлүм”; “Улуттук  экономика”; “Улуттук экономиканын заманбап проблемелары”; “Сервистик логистика”; “Логистиканын негизи” аталышындагы 7 китеп жана окуу усулдары.

Илимий эмгектердин жыйнактарына, илимий конференциялардын материалдары боюнча, “Аль-Пари”, «Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби» (экономика сериясы), «Вестник науки Казахского аграрного университета им. С.Сейфулина», “Саясат”, “Экономические науки” жана “Россия и новые государства Евразии” эл аралык илимий журналдарда 27 макала жарык көргөн.

Ошондой эле институтта РИНЦке киргизилген “Экономика” журналы квартал аралык чыгарылат. Журналга институттун жана чет элдик окумуштуулардын Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, теориялык негизде өнүгүүчү жана институттук экономика боюнча макалалары жарык көрүп турат.